Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Bilingvalna/dvojezična nastava

Bilingvalna/dvojezična nastava (na njemačkom i bosanskom jeziku)

Projekat se realizuje u okviru partnerstva Gimnazije Obala, Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Ovaj oblik obrazovanja, u kombinaciji njemačkog i bosanskog jezika jedinstven jeu Bosni i Hercegovini.  Cilj je da učenici ubuduće na njemačkom jeziku uče stručne predmete, kao što su npr. Biologija ili Matematika. Ovaj model podrazumijeva najmodernije metode učenja - učenici na ovaj način mogu lakše naučiti jezik i proširiti svoje vidike što će u konačnici oplemeniti njihovo obrazovanje i učiniti ih konkuretnim na tržištu rada. Oni koji završe nastavu po ovom programu moći će svoje visokoškolsko obrazovanje nastaviti u Bosni i Hercegovini ili na fakultetima u evropskim zemljama njemačkog govornog područja, bez dodatnih uslova ( Njemačkoj, Austriji ili Švicarskoj).
 „Na ovaj način dobit ćemo jednu pobjedničku dimenziju u kojoj su svi na dobitku, i učenici koji će steći odlično znanje, ali i država koja će školovati ljude sposobne da studiraju vani što je izuzetno itno u ovim novim procesima globalizacije“ (Njemački ambasador u BiH Christian Hellbach).
U ovoj 2015/2016. školskoj godini u našoj je upisano jedno odjeljenje učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom i njemačkom jeziku. Ovaj  program  je  kompartibilan  s  nacionalnim  NPP-om,  tako  da  je  prohodnost učenika osigurana. Učenici koji su se opredjelili za pohađanje nastave po ovom programu su uraditi ulazni test znanja iz njemačkog jezika kojim je potvrđeno da je nihovo znanje na najmanje B1 nivou Evropskog referentnog okvira. 

Ishodi procesa učenja

Na kraju obrazovnog procesa i procesa usavršavanja jezika učenici mogu da imaju izrazito razvijene kompetencije i vještine. Kada je riječ o vještini razumijevanja, učenici mogu:
R
azumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako im je tema u osnovi poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.
Mogu razumjeti duži govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez velikog napora razumjeti televizijske programe i filmove. 

Kada je riječ o vještini čitanja, učenici mogu:
Razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom neke struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.
Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju savremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Mogu razumjeti savremenu književnu prozu.
Mogu razumjeti duge i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na poznato područje.
Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela. 

Kod govorne interakcije učenici mogu:
K
omunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.
Mogu se tečno i spontano izražavati bez očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.
Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja.  

A kod govorne produkcije mogu:
I
znijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.
Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove. 

Kod vještine pisanja učenici nakon obsolviranog programa mogu:
Napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.
Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.
Mogu napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.

Ukoliko imamo sveukupan profil ishoda u vidu važno je naglasiti da učenici nakon završenog programa mogu vladati socijalnim i društveno-korisnim shvatanjima koji će im uz komparatevan pristum omogućiti profit dvaju kulturoloških sredina.

Osnovni podaci o načinu upisa i školovanja

U toku je online upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo za školsku 2020/2021. godinu.

U našoj školi/gimnaziji se obrazuju redovni učenici/učenice, po nastavnom planu i programu za gimnaziju, u četverogodišnjem trajanju. Učenik/učenica koji/koja završi gimnaziju stječe uvjete za nastavak školovanja i rad.

Upis u našu školu se realizuje na osnovu "Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo", a koja je sastvani dio Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.

Prijem učenika u našu školu/gimnaziju vrši se na osnovu:
* općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole, 
* rezultata postignutog na eksternoj maturi u osnovnoj školi i 
* rezultata postignutih na kantonalnim, Federalnim, BiH i međunarodnim takmičenjima.

Nakon objave rezultata online upisa, u roku od 48 sati, učenici koji budu primljeni u našu školu trebaju, uz prisustvo roditelja/staratelja, predati potrebnu dokumentaciju na recepciji škole. Tačni termini predaje dokumentacije će biti definisani nakon objave rezultata upisa.

Za prijavu za upis u prvi razred potrebna su sljedeća dokumenta:

* prijava za upis (štampa se iz EMIS sistema po okončanju online upisa, uputstvo na https://upis.emis.edu.ba/),
* izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
* svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
* uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu  osnovne škole – originalna dokumenta,
* uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – originalna dokumenta,
* druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prilikom predaje dokumentacije roditelj/staratelj će popuniti i potpisati anketne listove:
* o izboru drugog stranog jezika, njemački ili francuski jezik (za dvojezična područja se neće opredjeljivati),
* o izboru jednog od dva izborno-obavezna nastavna predmeta Vjeronauka/Vjeronauk ili Kultura religija i 
* opredjeljenje za izborno područje (osim za učenike primljene u dvojezična odjeljenja i odjeljenje Informacionih tehnologija).

Nastavnim planom i programom za gimnaziju utvrđuju se izborna područja za koja se učenici mogu opredijeliti u okviru onih područja koja gimnazija ima u svom programu rada. 

U našoj školi se ne organizuje vanredno polaganje ispita.

Dopunska i dodatna nastava

Termini održavanja dopunske i dodatne nastave u školskoj 2021/2022. godini
 DOPUNSKA NASTAVA Voditelj aktivnosti
1 Matematika  Mr.sc. Maja Hrbat
2 Matematika  Irma Ibrović
3 Matematika  Irma Ibrović
4 Engleski jezik Selma Veljan
5 Engleski jezik Amra Vladušić
6 Hemija Adisa Bajrović

 

 

 DODATNA  NASTAVA Voditelj aktivnosti
1 Engleski jezik Amra Vladušić
2 Engleski jezik   Jasmina Čaušević
3 Njemački jezik Dženana Mandžuka
4 Njemački jezik Dujso Ina
5 Geografija Džanković Sevda
6 Matematika  Hrbat Maja
7 Matematika  Ibrović Irma
8 Matematika  

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)